شریف لک‌زایی

اخبار، گفتگوها، یادداشتها، مصاحبه ها و مقاله های دکتر شریف لک زایی

مبنای حکومت اسلامی بر محبت و اخوت است
ساعت ۳:٠۸ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٥  کلمات کلیدی: نجمه کیخا ، امام خمینی ، اخلاق و سیاست ، وبلاگ

یادداشتی از دکتر نجمه کیخا دربارهتاثیر عرفان بر اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

محبت و اخوت و دوستی، قدرتآفرین است. به تعبیر امام خمینی (ره) محبت و اخوت گرچه در نظر اول اخلاقی بهنظر میرسند، بار سیاسی دارند و توصیه‎‎های سیاسی و اجتماعی اسلامند. فقدان اخوت به گسترش حسد، بغض، کینه و عداوت میانجامد و باعث فساد و نفاق میشود.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرفان، برآیند معارف مختلف دین در بخش‎‎های عقاید، اخلاق و احکام است. هر چه در علوم معقول و منقول اعم از فلسفه و کلام، اخلاق و فقه و تفسیر قرآن، کمال بیشتری حاصل شود، بر میزان شناخت انسان افزوده میشود. بهعبارتی دیگر، شناختی که از طریق گوش، چشم و سایر حواس حاصل میشود، در دل انسان نمود مییابد و بر قوه شهودی انسان میافزاید. به دیگر سخن، عرفان چیزی نیست که بهطور خاص و مجزا حاصل شود بلکه حاصل تلاش انسان در بخش‎‎های مختلف دین است و شاید از همینرو به عرفان نوعی «شدن» میگویند که تدریجا بهدست میآید و عرفا نیز برای آن، زمان دقیقی نمیشناسند.

تشکیل حکومت اسلامی از نظر امام خمینی (ره)، مقصدی الهی دارد. این امر برای این است که به قوانینی که خداوند براساس مصالح انسان و جامعه و توجه به ابعاد مختلف انسان وضع کرده، عمل شود. امام به طرق مختلف در کتاب حکومت اسلامی خود نشان میدهد که خداوند از ما خواسته است برای تشکیل حکومت اسلامی به پاخیزیم و این امر هم بر مردم و هم بر فقیهی که شرایط لازم برای رهبری جامعه را دارد، واجب است و تکلیفی الهی محسوب میشود.

اندیشه سیاسی اسلام بر محور توحید و وحدت قرار دارد و توحید به برابری و آزادی و استقلال میانجامد زیرا خداوند همه انسانها را آزاد و برابر آفریده است و هیچکس جز خدا و کسانی که او مشخص کرده است، بر انسان ولایت ندارد. حکومت حق ندارد آزادی انسان را محدود نماید و کرامت و ارزشی را که خداوند برای انسان قائل شده، نادیده بگیرد.

مطابق اندیشه توحیدی، باید حقوق انسانها پاس داشته شود و به مصالح آنها توجه شود. بهتعبیر امام خمینی (ره): «همه دنیا یک عائله است». همه با هم برابرند و هیچکس جز در تقوا بر دیگران برتری ندارد. حاکم جامعه باید در حد اقشار پایین جامعه باشد و خود را خدمتگزار مردم بداند و بحث ریاست و مرئوسیت مطرح نباشد چون خدمت به مردم اهمیت دارد. هر چه مسئولان امور، خدمت بیشتری انجام دهند و مردم از آنها راضی باشند به خداوند نزدیکترند. رضایت خداوند از حکومتکنندگان در گرو رضایت مردم از آنان است. از همینرو عنصر مردمداری در اندیشه امام خمینی (ره) بسیار پررنگ است و او مردم ایران را برخوردار از رشد دینی و سیاسی لازم میداند که میتوانند خیر و صلاح خود را تشخیص دهند و قابل اعتمادند.

محبت و اخوت و دوستی، قدرتآفرین است. به تعبیر امام خمینی (ره) محبت و اخوت گرچه در نظر اول اخلاقی بهنظر میرسند، بار سیاسی دارند و توصیه‎‎های سیاسی و اجتماعی اسلامند. فقدان اخوت به گسترش حسد، بغض، کینه و عداوت میانجامد و باعث فساد و نفاق میشود.

نجمه کیخا