فراخوان به عقل

از آنجا که این روزها بازار خرافات و کرامات و معجزات گرم شده است هر از چندی برخی از صاحب نظران و به ویژه علما در این باره سخنانی ایراد می کنند. امروز حضرت آیت الله جوادی آملی هم در درس خود به بحث خرافات هم اشاره ای داشت. ایشان وظیفه علمای حوزه و دانشگاه را فراخوان مردم به تعقل و خردورزی عنوان کرد و یادآور شد با توجه به این نقشی، یک ساعت خواب عالم به سان هفتاد سال عبادت است. چرا که عالم است که می تواند خرافات را از دین بزداید و مردم را در فضای تعقل نگاه دارد. به هر حال هشدار به جایی بود که جامعه در فضای تعقل و خردورزی به سر برد و پاره ای خرافات به ارزش ها و باورها آسیبی نرساند.

/ 0 نظر / 3 بازدید