معرفی کتاب اندیشه سیاسی صدرالمتألهین

مناسب دیدم در ایامی که برای صدرالمتألهین همایشی از یکم تا پنجم خرداد ماه در تهران بر پا است کتابی در زمینه‌ی اندیشه سیاسی ایشان معرفی نمایم. مدعای اساسی نویسنده در این اثر در پاراگراف زیر خلاصه شده  است:

گروهى از پژوهشگران معتقدند صدرالمتألّهین هیچ نکته جدیدى بر مباحث سیاسى فارابى و ابن سینا نیفزوده, شمار دیگرى بر این باورند که او صرفاً به بسط مباحث مجمل و مبهم فارابى اکتفا کرده است. در اثر حاضر استدلال شده است که با طرح حکمت سیاسى متعالیه دور جدیدى در اندیشه سیاسى شیعه آغاز شد که نشان دهنده چالش و نزاع بیش از پیش میان سیاست دینى و نظم سلطانى بود و زمینه را براى تحقق علمى و عملى حکومت دینى, در ادوار بعدى, فراهم کرد. این اثر تا کنون موفقیت‌هایی را در کارنامه‌ی نویسنده ثبت کرده است؛ از جمله به عنوان کتاب سال دانشجویی؛ کتاب سال حوزه و برگزیده کنگره دین پژوهان معرفی شده است. بحث ابتکاری حکمت سیاسی متعالیه برای نخستین‌بار در این اثر آمده است.

تألیف دکتر نجف لک زایى; مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامى, 1381.
/ 0 نظر / 9 بازدید