افطار پژرهشگران حوزه اندیشه سیاسی

دیشب از سوی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی برای صرف افطار و نیز هم‌اندیشی راجع به کارهای حال و آینده آن پژوهشکده دعوت شده بودم. جای شما خالی! هم فال بود و هم تماشا. غالب دوستان و اساتید و پژوهشگران و برخی دست‌اندرکاران مسائل حوزه اندیشه سیاسی اسلام حضور داشتند. بر این‌گونه جلسات که فارغ از مسائل سیاسی و جناحی انجام می‌گیرد حال و فضای علمی و معنوی خاصی حاکم است. در هم‌ندیشی نیز برخی از دوستان و اساتید سخنانی ایران کردند که می‌تواند به انسجام پژوهش‌های حوزه اندیشه سیاسی اسلام حداقل در پژوهشکده اندیشه سیاسی مساعدت نماید. 

ریاست پژوهشکده در گزارشی به کارهای پژوهشی انجام گرفته در این مرکز اشاره کرد. بر اساس این گزارش قریب شصت پژوهشگر با مدارک دکترا و دانشجوی دکترا و کارشناس ارشد علوم سیاسی با این پژوهشکده همکاری دارند و تا کنون بیش از صد پروژه تحقیقی توسط پژوهشگران این مرکز انجام گرفته که بیش از نیمی از این تعداد منتشر شده و یا در دست انتشار است و برخی نیز در مرحله انجام می‌باشد. می‌توان به آثار پژوهشگران این پژوهشکده در زمینه اندیشه و فلسفه سیاسی متفکران مسلمان اشاره کرد. در این پژوهشکده هم اینک سه گروه فلسفه سیاسی و فقه سیاسی و علوم سیاسی فعال است.

/ 0 نظر / 4 بازدید