مدینه‌ی مدنی نبوی

شخصیت نورافشان پیامبر در سال دهم بعثت به یثرب ـ که پس از ورود ایشان، به دلیل این که مرکز نظام سیاسی اسلام شد، مدینه النبی نام گرفت ـ هجرت کرد. این هجرت ، منشأ خیرات و برکات عظیمی برای جامعه‌ی اسلامی و مسلمانان شد. پیامبر اکرم برای نخستین‌بار، مدینه‌ای مدنی در حجاز بنیاد گذارد ، مدینه‌ای که در آن ، آدمیان با احترام متقابل در کنار هم می‌زیستند و کرامت و آزادی خویش را پاس می‌داشتند.

هجرت پیامبر معرفت‌اندیش و تأسیس مدینه‌ای نبوی، الگوی مناسبی برای پیروان امین وحی به‌شمار می‌رود. او توانست مدنیت اسلامی را در همزیستی مسالمت‌آمیز آدمیان و اقلیت‌ها و نیز سایر ادیان و بویژه ادیان ابراهیمی با هم ، بخوبی عملی کند و چهارچوبی را برای نسل‌ها و عصرهای دیگر به یادگار گذارد.

در مدینه‌ی نبوی، گرچه «من» و «دیگری» حضوری آشکار داشت، اما هیچ ترس و وحشتی حاکم نبود و نباید هم می‌بود. هر چه بود، مهر و عطوفت و رأفت بود و بس. و اینک، گروهی از مسلمانان، در جهت تقویت همگرایی و انسجام مسلمانان آن چه را که بدان اعتقاد دارند، در حضور گروهی دیگر از هم‌کیشان خویش انجام نمی‌دهند.

در جامعه‌ای که پیامبر فضیلت‌مدار و تجربت‌آموز خدا تأسیس کرد، نه تنها مسلمانان، که غیر مسلمانان و اقلیت‌ها نیز آزادانه می‌زیستند و در این زیستن، کسی را یارای ممانعت از انجام دادن  آن چه بدان عشق و اعتقاد می‌ورزیدند، نبود.

این، همان مدنیتی بود که رسول مکرم خدا به تأسیس آن مبادرت ورزید و ما سال‌ها است که از آن به‌دورافتاده‌ایم و به پاره‌ای از ظواهر قناعت کرده‌ایم. آیا می شود که میان ظواهر و پوسته‌ها و باطن و عمق جمع و جامعه‌ای مدنی تأسیس کنیم؟

سوم مرداد هزار و سیصد و هشتاد و یک ؛ مدینه‌ی مدنی نبوی

بخشی از خاطرات منتشر نشده سفر دانشجویی نگارنده به حج عمره

/ 0 نظر / 5 بازدید