سبک زندگی سیاسی در اسلام بر حاکمیت اخلاق استوار است

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کسب قدرت در یک نظام سیاسی اسلامی و حکومت دینی فارغ از ارزش های اخلاقی نمی تواند باشد و حداقل این آموزه های اخلاقی باید حضور و وجود داشته باشد، تا بتواند مسیر را مشخص کند.
 
عضو هیئت علمی پژوهشکده اندیشه سیاسی در گفت و گو با خبرنگار اندیشه خبرگزاری شبستان درباره سبک زندگی سیاسی اسلامی گفت: یک نکته کلیدی این است که در استمرار قدرت، حاکمیت اخلاق باید سیطره داشته باشد، در بحث نقل و انتقال قدرت که ما با آن در انتخابات مواجه هستیم نیز این موضوع خود را نشان می دهد.

شریف لک زایی ادامه داد: سه اصل را در حوزه سبک زندگی سیاسی می توان به کار برد اول اینکه انسان تعیین کننده سرنوشت خود و جامعه باشد، به این معنا که انسان یک موجود مختار است و آزاد فرض می شود و به همین خاطر در مقابل اعمال خود پاسخگوست.

وی تصریح کرد: دوم اینکه انسان مختار می تواند به زندگی خود نقش بدهد و در جامعه نیز در عرصه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نقش هایی را ایفا کند. همین طور که در انتخابات شرکت می کنند یا کسانی که خود را به معرض انتخاب مردم می گذارند یکی از شکل های سبک زندگی سیاسی محسوب می شود که این از امکانات و موهبت های آزادی است.

لک زایی بیان کرد: حق انتخاب در سبک زندگی سیاسی اجتماعی اسلام رسمیت دارد، از طرف دیگر این حق تداوم دارد و بعد از این ما با این نگاه کار را ادامه می دهیم که انسان اعتراض دارد ما به عنوان امر به معروف و نهی از منکر آن را مورد توجه قرار می دهیم و این حقی طبیعی محسوب می شود.

استادیار گروه فلسفه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ابراز کرد: از زمانی که انسان ها جامعه ای را تشکیل می دهند موظفند در جامعه حضور داشته باشند و نسبت به منکرات موضع داشته باشند و از ناپسندها جلوگیری کنند و حق اعتراض و انتقاد از کارگزاران شان را داشته باشند که این مهم به عنوان تداوم فعالیت و مشارکت سیاسی نیز در حوزه عمومی و اجتماع تلقی می شود.

وی تاکید کرد: در جامعه اسلامی هیچ فردی نمی تواند نسبت به سرنوشت خود و دیگران بی تفاوت باشد؛ اگر بخواهیم آسیب زدایی کنیم و ضعف ها را از بین ببریم و هر روز جامعه را در حوزه مادی و معنوی ارتقا دهیم باید امر به معروف و نهی از منکر اهتمام داشته باشیم.

لک زایی عنوان کرد: یک فرد در زندگی اجتماعی در فضای مدیریتی تر و رسمی تر نیز باید بتواند به جامعه خود خدمت کند و به نوعی در حد انتخاب شدن و یا در حد یک نامزد در مجلس و در شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری بتواند قرار بگیرد که یک حوزه وسیع تری است که فعالیت گسترده تری را می طلبد و این امر نشان دهنده مشارکت و فعالیت سیاسی تلقی شده و در حوزه سبک زندگی سیاسی این نقش به رسمیت شناخته می شود.

وی خاطرنشان کرد: در سبک زندگی اسلام به دو روش می توان اشاره کرد که انتخاب کنندگی بالاترین سطح مشارکت سیاسی در آن است و دوم امکان مخالفت و انتقاد در جامعه که یک حوزه مهمتر از انتخاب شوندگی است که انسان ها می توانند در آن حوزه فعالیت اجتماعی و سیاسی کنند.
/ 0 نظر / 5 بازدید