مفهوم تفکیک قوا در ایران

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شریف لک‏ زایى 1

مقدمه‏

نظریه تفکیک قوا از مباحث اساسى اندیشه سیاسى و فلسفه سیاسى است؛ گرچه امروزه در میان دیدگاه‏هاى حقوقى نیز جایگاهى دارد و در حقوق عمومى از آن گفت و گو مى‏شود. همچنان که از منظر رابطه جامعه با قدرت و نهادهاى حکومتى نیز مورد مطالعه قرار گرفته و با جامعه‏شناسى سیاسى نسبتى مى‏یابد. دلایل متعددى سبب طرح این نظریه شده است. قدمت طرح این بحث در اندیشه و فلسفه سیاسى را مى‏توان در آثار ارسطو مشاهده کرد. اما این نظریه با نوشته‏هاى جان لاک جان گرفت و با بسط این نظریه توسط منتسکیو به یک نظریه برجسته در علم سیاست تبدیل شد و منتسکیو را نیز به عنوان پدر تفکیک قوا مطرح ساخت. نظریه تفکیک قوا یک پدیده و مفهوم مدرن است و اقتضائات خود را دارد.

براى رسیدن به درک و فهمى نزدیک به واقع از مفهوم تفکیک قوا در ایران، ناچار باید ریشه هاى تاریخى آن را در آراى اندیشمندان کاویده و به شرایط و بسترهاى تاریخى طرح این نظریه، بسترهاى طرح آن در ایران و نیز مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه اشاره کرد. در واقع، مى‏باید به این پرسش پاسخ داده شود که اساساً چرا این بحث در ایران طرح گشت و چگونه اندیشمندان ایرانى به این موضوع علاقه نشان داده و به طرح مبسوط آن اقدام کردند و دست آخر این که چگونه به نظریه ولایت فقیه راه یافت و قائلان و مفسران این نظریه آن را چگونه تفسیر کرده‏اند. براى رسیدن به پاسخى در این زمینه، ابتدا به مفهوم و بسترهاى تاریخى طرح این مسأله در غرب اشاره مى‏کنیم.

برداشت ها از مفهوم تفکیک قوا

شاید بتوان گفت که از تفکیک قوا نیز همانند دانشواژه‏هاى آزادى و عدالت برداشت‏هاى متفاوتى شده است. تکثّر تلقى از تفکیک قوا مى‏تواند دلایل گوناگونى داشته باشد. این دلایل مى‏تواند بعد روشى، ارزشى، مکانى و زمانى اندیشمند مطرح کننده را در بر بگیرد. این که نظریه تفکیک قوا در چه زمانى و مکانى و با چه روش‏ها و ارزش هایى و توسط چه کسانى مطرح شود، تلقى از آن متفاوت خواهد بود. البته در این میان، مبانى و مفروضات و پیش فرض هاى هر اندیشمند تأثیرات شگرفى را در وجوه اشتراک و اختلاف برداشت‏ها از آن به وجود مى‏آورد.

به طور کلى مى‏توان به سه تلقى از نظریه تفکیک قوا اشاره کرد: در نخستین برداشت مى‏توان از تقسیم کارها و توزیع وظایف میان قوا و نهادهاى حکومتى نام برد. در این برداشت صرفاً تسهیل در انجام وظایف، مورد توجه و نظر است و این‏که کارها به صورت تخصصى اداره شده و سامان یابد. براى این منظور نظام‏هاى سیاسى به ایجاد سه قوه قانون‏گذارى، قوه اجرایى و قوه داورى و دادرسى مبادرت ورزیده‏اند. این هر سه قوه در محدوده قانون اساسى و وظایفى که براى آنان ترسیم شده است به اعمال قدرت مى‏پردازند و امور کشور را سامان مى‏دهند.

در دومین برداشت از تفکیک قوا علاوه بر این‏که بر تقسیم کارها و توزیع وظایف تأکید مى‏شود، به نوعى بر استقلال قوا از یکدیگر و جلوگیرى از تداخل قوا نیز تأکید و اشاره مى‏شود، و قوا و نهادهاى حکومتى ضمن این‏که وظایف خاصى بر عهده دارند، از دخالت در کار سایر قوا نیز منع مى‏شوند و مهم‏تر این‏که قانون این اجازه را به قوا نمى‏دهد که در امور یکدیگر دخالت کرده و در نتیجه قوا و نهادهاى حکومتى مى بایست از همدیگر مستقل باشند.

در سومین برداشت آنچه در نظریه تفکیک قوا اصالت دارد، جلوگیرى از تمرکز قدرت در دست یک گروه اندک و یک شخص است. در واقع تفکیک قوا روشى است که از ایجاد قدرت متراکم در دست یک شخص و یک گروه جلوگیرى مى‏کند و از این طریق از حقوق و آزادى‏هاى مردم محافظت مى‏نماید. در این‏جا قوا از همدیگر مستقل فرض مى‏شوند تا حقوق شهروندان پاس داشته شود و از تعرض به حقوق آنها جلوگیرى شود. این تلقى از تفکیک قوا، برداشت متعارف و مصطلح از تفکیک قوا و به لحاظ زمانى، مقدم بر دیگر برداشت‏ها است. آنچه با مطالعه بسترها و شرایط تاریخى طرح نظریه تفکیک قوا در اندیشه‏هاى غربى به دست مى‏آید به همین برداشت از تفکیک قوا اشاره دارد. در واقع طرفداران اولیه این نظریه چنین برداشتى از این نظریه را در ذهن و مکتوبات خود داشته و در این باب قلم فرسایى و استدلال کرده‏اند.

البته برداشت سوم منافاتى با برداشت یکم و دوم ندارد و مى‏تواند آن دو را نیز در درون خود داشته باشد، اما آنچه در این برداشت اصالت دارد و مهم است همانا بستن باب استبداد و تعطیلى حکومت‏هاى تمامت‏خواه و خودکامه و توتالیتر است که تا اندازه‏اى با طرح و بسط این نظریه جامه عمل پوشید. از این رو است که در برداشت سوم از تفکیک قوا مى‏توان نوعى توازن و تعادل بین قواى سه‏گانه را مشاهده نمود. در این صورت هر کدام از قوا مى‏تواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگرى به انجام دادن وظایف و اهداف خاص خود مبادرت ورزد؛ در این صورت معناى تفکیک قوا، انفصال و پراکندگى یا حفظ تساوى و تقارن مطلق قوا نیست.2

به هر حال، مراد از تفکیک قوا دست‏یابى به نوعى روش سیاسى است که ضمن طبقه‏بندى وظایف و مسؤولیت‏هاى قوا و نهادهاى حکومتى، از انفصال و پراکندگى دستگاه‏هاى حکومتى و مهم‏تر از همه تمرکز قدرت در دست یک شخص یا گروهى اقلیت جلوگیرى مى‏نماید3 و از سوى دیگر، قواى سه‏گانه به گونه‏اى بسیار قانونمند به کنترل و نظارت همدیگر مبادرت ورزیده و از استبداد و ظلم به مردم جلوگیرى مى‏کنند.

بسترهاى طرح تفکیک قوا در غرب‏

با ظهور مکتب قرارداد اجتماعى، نظریه تفکیک قوا نیز به نحو برجسته‏اى مطرح گردید. هرچند نمى‏توان شفافیت زیادى درباره تفکیک قوا در نظرات پاره‏اى اندیشمندان این نظریه یافت، اما با این وجود نمى‏توان تلاش‏هاى آنان را براى طرح این مسأله و اهمیت آن نادیده انگاشت. از میان متفکران قرارداد اجتماعى، منتسکیو به طور مبسوطى به این بحث پرداخت و عنوان طراح برجسته و پدر تفکیک قوا را از آن خود کرد.

آنچه در تفکیک قوا بروز و ظهور یافت، تلاش براى بسط تئوریک توزیع و مهار قدرت به وسیله تفکیک قواى موجود در یک حکومت بود. از این رو صاحب نظران نخستین این نظریه سه قوه را مطرح کردند: نخست، قوه مقننه که به وسیله آن پادشاه یا قانون‏گذاران براى مدتى معین یا براى همیشه قوانینى وضع مى‏کنند و قوانین موجود را اصلاح یا الغا مى‏نمایند؛ دوم، قوه اجرا کننده امورى که مربوط به حقوق بین المللى است و به وسیله آن دولت امنیت خارجى کشور را برقرار مى‏سازد، از تهاجم و حمله اجانب جلوگیرى مى‏کند، مى‏جنگد، صلح مى‏کند، سفیر مى‏فرستد و سفراى سایر کشورها را مى‏پذیرد؛ سوم، قوه‏اى که مربوط به حقوق مدنى است و به وسیله آن در اختلافات بین افراد قضاوت مى‏کنند، دعاوى را حل و فصل مى‏نمایند و جرایم را کیفر مى‏دهند که آن را قوه قضاییه مى‏نامند.4

دلیل اصلى و عمده طرح بحث تفکیک قوا، محدود کردن قدرت سیاسى و حاکمیت است که به این طریق جلو خودکامگى آن را مى‏گیرد و با باز توزیع قدرت، آن را میان قواى سه گانه توزیع مى‏کند و در نتیجه زمینه‏هاى خودکامگى از بین مى رود. مطابق نظر پاره‏اى از صاحب نظران در این باره، وقتى حاکمیت محدود نباشد، هیچ راهى وجود ندارد که افراد از شرّ تجاوزات طبقه حاکمه و دولت به آزادى‏هایشان مصون بمانند. در این حالت، قرار دادن هیأت حاکمه زیر نظر حاکمیت اراده عمومى کار عبثى است، زیرا همیشه این هیأت حاکمه است که این اراده را دیکته مى‏کند و هر گونه احتیاطى در این مورد بیهوده است.5 از این رو اینان به محدود کردن حاکمیت مى‏اندیشند، زیرا در پرتو آن آزادى فردى محفوظ خواهد ماند. در نظر اینان، آنچه در تفکیک قوا مهم است این است که محدود بودن قوا به معناى زیر پا گذاشتن حقوق مردم توسط یکى از قوا بدون اجازه قواى دیگر نیست بلکه اساساً هیچ قوه‏اى حتى با اجازه قواى دیگر نیز نباید به حقوق مردم تجاوز نماید و آزادى‏هاى مشروع و قانونى آنان را سلب کند.

ژان ژاک روسو تفکیک قوا را از منظرى دیگر دنبال مى‏کند. او معتقد است سه نوع اراده در اعضاى حکومت وجود دارد: یکم، اراده فردى که منشأ نفع اختصاصى است؛ دوم، اراده مشترک یا صنفى و سوم، اراده ملت یا هیأت حاکمه که منشأ اراده عمومى است.6 وى معتقد است اگر قواى حکومت یکى شوند، و به عبارتى هیأت حاکمه و شهروندان با یکدیگر متحد شوند، در این حالت اراده صنفى آمیخته با اراده عمومى کارآمدى بیشترى پیدا مى‏کند و در نتیجه راه براى قوى‏تر شدن اراده خصوصى باز مى‏شود، و نیز اگر حکومت در دست یک نفر باشد، اراده شخصى و اراده صنفى یکى مى‏شود و در نتیجه اراده صنفى تا حداکثر ممکن قوى مى‏شود و در این صورت حکومت فردى کارآمدترین حکومت‏ها خواهد بود.

نظریه قرارداد اجتماعى با توجه به طرح نظریه تفکیک قوا، اهمیت قوه مقننه را بیش از اندازه برجسته مى‏سازد و حتى آن را قلب هیأت حاکمه معرفى مى‏کند. روسو در این باره مى‏گوید:

اساس زندگى سیاسى بر پایه اقتدار هیأت حاکمه استوار است. قوه مقننه، قلب و قوه مجریه، مغز هیأت حاکمه است که فرمان حکومت را به همه اجزا مى‏دهد. اگر مغز فلج شود فرد هنوز مى‏تواند به زندگى‏اش ادامه دهد. انسان، ابله باقى مى‏ماند اما زنده است؛ حال آن‏که همین که قلب از کار افتاد، حیوان مى‏میرد.7

در این دید، بقا و دوام دولت نه به دلیل قوانین و قوه مجریه، بلکه به سبب وجود قوه مقننه است. اما در هر حال قوه مجریه به عنوان مغز هیأت حاکمه، که فرمان حکومت را به همه بخش‏ها مى‏رساند، به اعمال قدرت مبادرت مى‏ورزد.

با توجه به نقدهاى قرارداد گرایان بر حکومت‏هاى مورد نظر ارسطو و سایر اندیشمندان‏8، اینان با ارائه نظریه قرارداد اجتماعى طرحى دیگر در افکنده اند و براى این که حکومت به خودکامگى میل نکند، طرح تفکیک قوا را پیشنهاد مى‏کنند. با وجود تفکیک قوا، دیگر از تمرکز قدرت و نیز قدرت مطلقه خودکامه در دست یک فرد یا گروهى خاص جلوگیرى مى‏شود و همه اینها باعث مى‏شود آزادى مشروع و قانونى شهروندان از گزند حملات قدرت سیاسى و طبقه حاکمه محفوظ بماند. شاید بتوان گفت یکى از مهم ترین لوازم سیاسى - اجتماعى مهم ظهور تفکیک قوا، تلاش در جهت حفظ و بسط آزادى شهروندان و مصون ماندن آزادى آنها از دستبرد حاکمان و قدرت مطلق و خودکامه دولت‏هاست.

منتسکیو نیز در روح القوانین هشدار مى‏دهد که در صورت فقدان تفکیک قوا، چه بلایى بر سر ملت و جامعه مى‏آید. وى مى‏گوید: وقتى قوه مقننه و قوه مجریه با همدیگر ادغام شدند و در اختیار شخص واحد یا هیأتى که زمامدار هستند قرار گرفتند دیگر آزادى وجود نخواهد داشت؛ زیرا باید از این ترسید که آن شخص یا هیأت، قوانین جابرانه وضع کند و جابرانه هم به موقع اجرا بگذارد و همچنین اگر قوه قضاییه از قوه مقننه و قوه مجریه مجزا نباشد باز هم آزادى وجود نخواهد داشت، چه آن‏که اختیار در مورد زندگى و آزادى افراد خودسرانه خواهد بود و وقتى قاضى خود مقنّن بود و خودش هم اجرا کرد، اقتدارات او جابرانه خواهد بود. اگر یک فرد یا هیأتى که مرکب از رجال یا توده و اعیان است، این سه قوه را در عین حال با هم دارا باشد، یعنى هم قوانین را وضع کند و هم تصمیمات عمومى را به موقع اجرا بگذارد و هم اختلافات بین افراد را حل و فصل کند و هم جنایات را کیفر دهد، آن وقت همه چیز از بین مى‏رود.9

آزادى و برابرى از جمله مفروضات اساسى نظریه قرارداد اجتماعى است. گرچه هر یک از اندیشمندان قرارداد اجتماعى بر نکته‏اى توجه و تأکید دارد؛ هابز بر امنیت و آرامش تأکید دارد و روسو به آزادى مى‏اندیشد و آن را به پاى امنیت فدا نمى‏کند. اما در هر صورت با ظهور نظریه قرارداد اجتماعى، حفظ و پاسداشت آزادى و برابرى شهروندان طرح مى‏شود و تفکیک قوا به معناى نهادینه کردن آزادى و برابرى شهروندان است. گرچه به طور کلى انتقاداتى بر دیدگاه هاى مطرح شده وارد است، اما نمى‏توان از این نکته غفلت کرد که بحث‏هایى نظیر نظریه تفکیک قوا، بستر مناسبى را براى حفاظت از حقوق شهروندان و آزادى‏هاى آنان به ارمغان آورد و به حکومت‏هاى خودکامه و استبدادى که در غرب به صورت خشن و عریان از قدرت سوء استفاده مى‏کردند، پایان داد.

نهضت مشروطه، آغاز طرح نظریه تفکیک قوا

سابقه طرح بحث تفکیک قوا در ایران به جنبش ناتمام مشروطه باز مى‏گردد. در این دوره با توجه به ورود عناصر و مفاهیم جدید و غیر بومى به داخل کشور، اندیشمندان و روشنفکران ایرانى سعى در برجسته کردن این مفاهیم و استفاده از آنها براى ایجاد تغییرات در جامعه و نظام سیاسى نمودند. در همین دوره، پاره‏اى از عالمان شیعى نظیر آیة اللّه محمد حسین نائینى، مجتهد و اندیشمند برجسته عصر مشروطیت، به این مباحث از زاویه‏اى دیگر نگریستند و به نسبت‏سنجى این مفاهیم با مفاهیم و آموزه‏هاى اسلامى پرداختند. علامه نائینى، که با نگارش اثر مهم و تأثیرگذار خود، تنبیه الامه و تنزیه المله، به حمایت نظرى از مشروطه خواهان برخاسته بود، به تبیین و ضرورت تفکیک قوا، هر چند متفاوت از برداشت نسبتاً رایج از این مفهوم، اشاره مى‏کند و مى‏نویسد:

سیم، از وظایف لازمه سیاسیه، تجزیه قواى مملکت است که هر یک از شعب نوعیه را در تحت ضابط و قانون صحیح علمى منضبط نموده اقامه آن را با مراقبت کامله در عدم تجاوز از وظیفه مقرّره به عهده کفایت و درایت مجریین در آن شعبه سپارند.10

آیة اللّه طالقانى نیز در تفسیر و توضیح و جمع‏بندى نظر نائینى مى‏نویسد:

از وظایف لازمه مجلس، تجزیه قواى کشور است. و مقصود از تجزیه، تقسیم قواست به طورى که وظایف هر کدام روشن و مبین و صریح باشد و در کار یکدیگر هیچ گونه دخالت نداشته و مسؤول انجام وظایف خود باشند.11

با توجه به عبارت‏هاى نقل شده، آنچه در ابتدا به چشم مى‏آید این است که اندیشه طرح نظریه تفکیک قوا در دوره مشروطیت و در قلم برجسته‏ترین نظریه‏پرداز جنبش ناتمام مشروطه، با آنچه درباره منشأ و دلایل آغازین بحث تفکیک قوا در غرب آورده شد متفاوت است. پیش از این اشاره شد که از جمله مهم‏ترین دلایل بسط این نظریه در اندیشه متفکران غرب، توزیع قدرت انباشته و مهار و کنترل آن و بستن باب استبداد بوده است؛ از این رو اندیشه پردازان برجسته غربى به سمت ارائه راه حل‏هایى حرکت کردند تا قدرت‏هاى فراقانونى و متمرکز خودکامه را به زانو درآورده و پاى استبداد را در زنجیر نهند و حقوق عمومى در جامعه بسط یابد.

پاره‏اى از مصلحان مشروطه‏خواه در ایران، البته، به دنبال تحدید و کنترل قدرت حاکمان بوده‏اند، اما مراد آنان از تفکیک قوا، غیر از آن چیزى است که در غرب رُخ نموده است. در واقع متفکرانى همانند آیة اللّه نائینى، و به دنبال او آیة اللّه طالقانى در تصحیح و تعلیقات خود بر تنبیه الامه و حتى پاره‏اى از نظریه‏پردازان ولایت فقیه، تفکیک قوا را به استقلال قوا و نیز توزیع وظایف و تقسیم کارها و امور جارى کشوردارى فرو کاسته‏اند. از همین رو است که نائینى، تفکیک قوا را مطابق نصوص دینى دانسته و آن را به امام على‏علیه السلام استناد مى‏دهد. عبارت زیر گویاى این برداشت است:

و اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته‏اند. حضرت سید اوصیا - علیه افضل الصلوة و السلام - هم در طى فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر - رضوان اللّه علیه - امضا فرموده... .12

آیة اللّه طالقانى نیز در پاورقى به تأیید این موضوع پرداخته و مى‏نویسد: «این تقسیم قوا در دستور امیرالمؤمنین‏علیه السلام به مالک اشتر صریح و روشن بیان شده».13 به این ترتیب نتیجه‏اى که آیة اللّه نائینى از این بحث مى‏گیرد این است که تفکیک قوا در نصوص و تاریخ اسلامى سابقه دارد و یک موضوع نوپدید نیست. این استدلال و بازگرداندن تفکیک قوا به سخنان بزرگان اسلام، البته این نکته را روشن مى‏سازد که نگاه نائینى به نظریه تفکیک قوا با بسترها و مفهومى خاص مورد تأمل و مداقّه قرار گرفته است که در این‏جا باید به دغدغه و مشکله نائینى اشاره نمود. به دیگر سخن، مى‏توان گفت آنچه در تفکیک قوا براى نائینى مسأله آفرین و مشکله شده است، تطبیق و نسبت‏سنجى این مفهوم با آموزه‏هاى دینى است. در واقع وى در تنبیه الامه به دنبال فضا سازى براى مشروع جلوه دادن مفاهیم وارده از اندیشه غربى به جهان اسلام و ایران و حوزه اسلام شیعى مانند تفکیک قوا است. از این رو وى بر این باور است، مفاهیمى همچون تفکیک قوا، حریت و مساوات اساساً مفاهیمى اسلامى و دینى‏اند و در بطن شریعت و آموزه هاى دینى وجود دارند.

به هر حال دغدغه اصلى و اساسى نائینى، مشروع جلوه دادن نهضت مشروطیت و مفاهیم به کار رفته در آن و اعتبار دادن به این مفاهیم از منظر دینى در مقابل کسانى است که معتقدند مشروطیت و خواسته‏هاى مشروطه‏طلبان غیر دینى و مخالف شریعت است. نائینى در دفاع از نهضت و حکومت ناتمام مشروطیت به دنبال کاستن از ظلم مضاعف به مردم‏14 است و دفاع از این قبیل مفاهیم، در این راستا قابل ارزیابى است. در واقع نتیجه‏اى که از تفسیر نائینى از مفهوم تفکیک قوا به دست مى‏آید همان برداشت سوم و متعارف و مصطلح از مفهوم تفکیک قواست که به آن اشاره شد.

آنچه به تقویت این استنباط کمک مى‏کند، تفسیرى است که آیة اللّه طالقانى از این مسأله به دست داده است. او حتى بر این باور است که طرح این بحث از سوى اروپاییان نیز ناشى از آموخته‏هاى آنان از آموزه‏هاى دینى است:

دستور امیرالمؤمنین‏علیه السلام در جزئى و کلى سیاست و تنظیم امور کشور، پس از آن‏که مالک به وسیله سمّ در بین راه مصر شهید شد، به دست حکومت اموى افتاد و سرمایه گرانبهایى بود براى دولت اموى. پس از آن‏که دولت اموى در شرق منقرض شد و در غرب - اندلس - تأسیس گردید در آن‏جا مورد استفاده بود و اروپائیان به آن پى بردند.15

با این وجود، مى‏توان گفت که محصول تقسیم امور و وظایف حکومت میان قواى متعدد و مشى آنها در چارچوب قانون، جامعه را به سمت و سویى هدایت مى‏کند که در آن حاکمان از قدرت متمرکز و گسترده برخوردار نیستند و از این رو دست آنان براى تعدى به حوزه حقوق عمومى و بلکه حوزه حقوق خصوصى مسدود خواهد گشت.

برداشتى که از سخنان آیة اللّه نائینى درباره مفهوم تفکیک قوا شد با آنچه در متمّم قانون اساسى مشروطیت بازتاب یافته است نیز تقریباٌ نزدیک است. اصل بیست و هفتم متمّم قانون اساسى دوره مشروطیت در این‏باره مى‏گوید:

قواى مملکت به سه شعبه تجزیه مى‏شود:

اول، قوه مقننه که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین، و این قوه ناشى مى‏شود از اعلى حضرت شاهنشاهى و مجلس شوراى ملى و سنا، و هر یک از این سه منشأ حق انشاى قانون را دارد، ولى استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحه همایونى. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شوراى ملى است. شرح و تفسیر قوانین از وظایف مختصه مجلس شوراى ملى است؛

دوم، قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق، و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات؛

سوم، قوه اجراییه که مخصوص پادشاه است، یعنى قوانین و احکام به توسط وزراء و مأمورین دولت به نام نامى اعلى‏حضرت همایونى اجراء مى‏شود به ترتیبى که قانون معین مى‏کند.16

به این ترتیب متمّم قانون اساسى مشروطیت نیز به تفکیک قوا رأى داده است، اما این تفکیک، همان گونه که در تفسیر اندیشه آیة اللّه نائینى نیز ذکر گردید، به استقلال و جدایى قوا و تقسیم کار میان آنان اشاره دارد که البته منافاتى با برداشت سوم از مفهوم تفکیک قوا در آن نمى‏توان یافت. اصل بیست و هشتم متمّم قانون اساسى مشروطیت مى‏گوید: قواى ثلاثه مزبوره همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.17

اهمیت این مسأله از آن روست که براى نخستین‏بار، ایران به سمت قانون‏گرایى و قانونمندى حرکت کرد و این خود پدیده مبارک و میمونى بود که پاره‏اى از عالمان مشروطه‏طلب نیز آن را مورد تأیید و تأکید قرار دادند. در واقع تا آن دوره، قانون، رأى حاکمان بود و جنبش مشروطه توانست کوشش‏ها و تمهیداتى به عمل آورد تا قدرت خشن و خودکامانه حاکمان تحت نظم و قواعدى سامان یابد. اصل پنجاه و هفتم متمّم قانون اساسى مشروطیت مى‏گوید: «اختیارات و اقتدارات سلطنتى فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده». این مسأله یک دستاورد بسیار عظیم براى ملتى بود که سال‏ها به طور تاریخى با استبداد خو گرفته بودند و استبداد در ذهن و ضمیر و جامعه آنان نهادینه شده بود و اینک خواستار محدود شدن سلطنت و حاکمان شده بودند.

در این دوره، پاره‏اى از متفکران مشروعه‏خواه نیز در کنار مشروطه‏خواهان خواستار محدود شدن سلطنت بودند. براى مثال آیة اللّه شیخ فضل‏اللّه نورى نیز در بحث‏هایش همانند آیة اللّه نائینى به تحدید سلطنت مى‏اندیشد و آن را تأیید مى‏کند: این که بیان گردید حدودى براى پادشاه و وزرا معین خواهد شد خیلى خوب و بجاست؛ کسى نمى‏تواند تکذیب کند.18 با این وجود بارزترین وجه تفکر مشروعه خواهى برخى از اندیشمندان مشروعه طلب، مخالفت با تفکیک قوا و دفاع از قدرت متمرکز بود. از جمله شیخ فضل‏اللّه نورى، تقسیم و تفکیک قوا را به سه قوه، بدعت و ضلالت مى‏داند و بر این باور است که:

و از جمله مواد، تقسیم قواى مملکت (است) به سه شعبه که اول قوه مقننه است و این بدعت و ضلالت محض است؛ زیرا که در اسلام براى احدى جایز نیست تقنین و جعل، هر که باشد. و اسلام تمامى ندارد که کسى او را تمام نماید.19

محمد حسین بن على تبریزى - که در شمار مشروعه خواهان است - برخلاف کسانى همانند نائینى که مفاهیمى چون تفکیک قوا را به نصوص دینى استناد مى‏دهد، به مخالفت با آن مى‏پردازد. وى به صراحت عنوان مى‏کرد که «اگر مقصود از مشروطه آن است که وکلا و مبعوثین در مجلس شورا جمع شده، به اتفاق یا به اکثریت آرا قانونى وضع کرده و اسم او را قانون اساسى بگذارند» و این قانون «به اتاق اجرا» فرستاده شود تا بر طبق آن عمل کنند، این کار خلاف شرع است. تبریزى مى‏نویسد پذیرش این‏که مملکت دو قوه لازم دارد «یکى مقننه که مجلس متکفل اوست و یکى قوه مجریه که وزراى ثمانیه مکلف به اجراى اوست» مخالف با شرع است. دلایل او در رد تفکیک قوا و قانون‏گذارى بشرى این است که «از ادله احکام ما، نه شورا و نه اکثریت آرا دلیل شمرده شده» اما با این وصف «اجماع علما که کاشف از قول و رضاى معصوم باشد او حجت است، نه اجماع کتاب فروش و سبزى فروش و بقال و علاف و نعلبند».20

تبریزى به صراحت جامعه ایران را به دلیل این‏که مردم آن مسلمان هستند بى‏نیاز از آن مى‏داند که به سازوکارهایى متشبّث بشود که در شریعت به آنها اشاره نشده و مورد تأیید عالمان نیست و حال آن‏که اسلام از همه آنها بى‏نیاز است. به باور ایشان، استفاده از ساز و کارهاى مشروطیت و به تبع آن تفکیک قوا از آن جوامعى است که از احکام الاهى به دورند و در نتیجه محتاج ابزارهایى چون قوه مقننه هستند:

حاصل کلام و فذلکه مرام آن‏که در دول مشروطه روى زمین، چون احکام الهیه وافى و کافى به وقایع جزئیه و سیاسیه مدنیه در میان خود ندارند، لابدند مجلس پارلمنت، مرکب از اعضا و علما ترتیب دهند و صلاح ملک و ملت خود را به اکثریت آرا دست آرند؛ به عبارت مختصر، دو مجلس لازم دارند، یکى مقننه که تشخیص قانون نماید و دیگرى قوه مجریه که همان قانون را در میان مملکت مجرى دارد، اما ما اهل اسلام و ایمان چون احکام شرعیه وافى و کافى داریم، لهذا احتیاج به قوه مقننه نداریم، زیرا شاه و رعیت، همه خود را تابع شرع مى‏دانیم و مخالفت او را تجویز نمى‏کنیم و قوه مجریه عبارت از سلطان و اعوان ایشان است.21

علماى شیعه البته در این‏که نهاد قضاوت در عصر غیبت امام معصوم از آن فقیه جامع شرایط است، به گونه یکسان مى‏اندیشند؛ از این رو در جملات مذکور از تبریزى هیچ نامى از قوه قضاییه به عنوان یکى از ارکان نظریه تفکیک قوا به میان نیامده است و ایشان تنها به قوه مقننه ایراداتى وارد کرده و قوه مجریه را نیز در تحت قدرت سلطانى مى‏داند. نکته مهم در ایرادات وى به قوه مقننه ناشى از نگرش خاص او به شریعت و نیز نحوه قانون‏گذارى در مجلس است که همین مسأله موجب مخالفت وى با نظریه تفکیک قوا و جنبش مشروطیت شده است. این اندیشمندان برخلاف نائینى، بر این باورند که مفاهیمى همانند تفکیک قوا مورد تأیید شریعت و عالمان دینى نیست و از این رو نمى‏توان از آنها در ساز و کار کشوردارى استفاده کرد.

در کنار این دو دسته از اندیشمندان موافق و مخالف تفکیک قوا در دوره مشروطیت مى‏توان از پاره‏اى دیگر از صاحب نظران آن دوره یاد کرد که به بحث تفکیک قوا در معناى متعارف و رایج آن علاقه نشان داده و مباحث مستدلى را در تبیین دیدگاه خود مورد توجه و بحث قرار داده‏اند. از جمله این افراد مى‏توان به آیة اللّه عبدالرسول مدنى کاشانى اشاره کرد. وى در رساله انصافیه خود تفکیک قوا را در معناى متعارف و رایج به کار برده و در دفاع از آن مطالبى نگاشته است. وى تفکیک قوا را یکى از ارکان حکومت مشروطه به شمار آورده و به سه قوه در این زمینه اشاره کرده و مى‏نویسد:

دیگرى از ارکان مشروطه این است که باید دولت مشروطه داراى دو قوه باشد، بلکه سه قوه:

اول، «مقننه» یعنى باید جمعى را منتخب و وکیل کنند اهل آن مملکت که آنها قانون صحیح طراز کنند براى اهل آن مملکت که عبارت از وکلا و مبعوثین‏اند و مجلس آنها را «پارلمان» و ما «دارالشورى» گوییم و همین که مى‏خواهند قانونشان محکم‏تر و صحیح‏تر از کار بیرون بیاید؛ مجلس دیگر هم وضع مى‏کنند نامش «مجلس سنا» و اول را مجلس «سافل» دویّم را مجلس «عالى» هم مى‏گویند.

قوه دویّم که باید دولت مشروطه دارا باشد، «مجریه» است که همان پادشاه و وزراى دولت باشند که هر قانونى آنها وضع کنند براى سیاست مملکت، وزرا باید جارى کنند.

قوه سیّم، «قضاییه» است و فرق میان مقننه و قضاییه همان فرق میان فتوا و حکم است، یعنى مقننه حکم کلى بیان مى‏کند و قضائیه احکام جزئیات را از آن قانون کلى استخراج مى‏کند و مجریه جارى مى‏کند. هرکس بخواهد خوب بداند از رسالجات حقوق اساسى بخواهد.22

دلیل کاشانى بر این تفکیک قوا همان استدلال متعارف است؛ به این معنا که از تجمیع و انباشت قدرت در دست یک فرد یا یک گروه جلوگیرى و به این وسیله باب استبداد ورزى مسدود شود. مفروض کاشانى در پذیرش تفکیک قوا و جلوگیرى از تمرکز قدرت، طغیان و استبداد ورزى انسان است، یعنى همان چیزى که خداوند نیز در قرآن به آن اشاره کرده و انسان بى‏نیاز را طغیان کننده معرفى مى‏کند. وى در همین زمینه و در تفکیک دو قوه مقننه و مجریه مى‏نویسد:

این دو قوه را لازم مى‏دانند و مى‏گویند این دو قوه اگر متحد باشند اسباب خرابى آن مملکت مى‏شود و از هم جدا هم نباید باشند، یعنى باید قوه مجریه تابع مقننه باشد و مخالفت آن را نکند.23

در موردى دیگر و در باب خطراتى که قوه مجریه دارد مى‏گوید:

و اما در قوه مجریه چون اجراى احکام و حدود و سیاسات و حفظ ثغور و نفوس و غیر ذلک وجوه مالیه و آنچه عاید مى‏شد به تعریف مجریه آمده، به همین جهت خود را کلیة از مقننه منفصل نمودند، کردند آنچه کردند، آنچه میل و هواى نفس خبیث آنها بود براى خود مهیا ساخته....24

او برخلاف مشروعه خواهان و در کنار مشروطه‏طلبان، به دفاع از مفهوم تفکیک قوا پرداخته و آن را یک اصل مسلّم اسلامى فرض مى‏کند که اندیشمندان غیر مسلمان و کشورهاى غیر اسلامى آن را از مسلمانان فرا گرفته‏اند:

نمى‏دانم هیچ منصفى پیدا شده دقت کند ببیند این اصل از کجا برداشته شده، غیر از این است که خدا مى‏فرماید: اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و أولى الامر منکم»،25 غیر از این است که مى‏فرماید: لقد [کان ]لکم فى رسول اللّه أسوة حسنة»26 و آیا ما پیغمبر را صاحب قانون یعنى مقنّن نمى‏دانیم و على یا خلفاى دیگر و بعضى از اصحاب را مجرى قانون و قاضى؟ آیا این وجودهاى مبارک در ظاهر جدا نبودند و در باطن یکى که «أنا و على من نور واحد» و خود على‏علیه السلام مى‏فرماید: «أنا عبد من عبید محمدصلى الله علیه وآله وسلم». ارباب تواریخ تحقیق نمایند چه به طریقه اهل سنت چه شیعه، ببینند شریعت ما داراى این قوا بود یا نه و ظاهراً منفک و در باطن اتحاد محض داشته‏اند یا نه؟27

به هر حال، این دیدگاه تفکیک قوا را چنان که در معناى متعارف و اندیشه غربى آن آمده است مورد تبیین قرار داده و معتقد است این نظریه یک اصل اسلامى است. در واقع این منظر مقابل دیدگاهى است که معتقد است این مفاهیم و مباحث به دلیل این که برخاسته از بسترها و شرایط دیگرى است، با جامعه اسلامى مطابقتى ندارد و باید به کنارى نهاده شود. اما دیدگاه موافق در مورد این مفهوم، علاوه بر این که به آن رنگ و بوى اسلامى مى‏دهد، به آن به مثابه یک شیوه و ساز و کار اجرایى مى‏نگرد که کمترین چیزى که در آن رُخ مى‏نماید، تقسیم وظایف میان قواى سه‏گانه و تقلیل ظلم از سوى دولت و حاکمان در قبال مردم است. در زنجیر نهادن پاى استبداد و مستبدان، کمترین کارى است که از نظریه تفکیک قوا در معناى متعارف آن برمى‏آید.

مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه‏

مفهوم نظریه تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه معرکه آراست و هر کدام از نظریه پردازان ولایت فقیه به گونه‏اى این بحث را مورد توجه قرار داده اند. به ویژه نظریه سیاسى و حکومتى امام خمینى، در این زمینه قابل توجه و تأمل است. در همین زمینه و در راستاى واگذار کردن وظایف و اختیارات قواى حکومتى، ایشان به استفاده از دیدگاه‏هاى صاحب نظران و متخصصان در هر یک از بخش‏هاى حکومت و قواى موجود اشاره مى‏کند و معتقد است:

تدبیر و اداره جامعه و امور اجتماعى در هر حکومتى باید با مشارکت و مساعدت تعداد فراوانى از متخصصان رشته‏هاى مختلف و افراد کاردان و بصیر انجام شود؛ چنان که در طول تاریخ تا زمان معاصر، همه حکومت‏ها و زمام‏داران چنین مى‏کردند و کارهاى حکومتى به دست متخصصان و صاحبان فن جریان مى‏یافته است.28

در واقع امام خمینى با تلقى خاص از مفهوم تفکیک قوا و پذیرش این نکته که در بسیارى از امور حکومت، و به ویژه در سطح قواى سه‏گانه، باید متخصصان هر رشته مشارکت داشته باشند، راه را براى پذیرفتن نظریه تفکیک قوا هموار مى‏کند، زیرا یک برداشت از تفکیک قوا، سپردن امور قواى مختلف حکومت به دست صاحبان فن و متخصصان است. در غیر این صورت بى‏تردید تدبیر و اداره جامعه با مشکلات و تنگناهاى فراوان مواجه مى‏شود. در موارد دیگرى، ایشان به طور صریح‏تر به مفهوم تفکیک قوا اشاره مى‏کند و بر تفکیک وظایف و اختیارات قواى سه گانه تأکید و توصیه مى‏نماید؛ براى مثال درباره قواى سه‏گانه به طور کلى مى‏گوید: قواى محترم سه‏گانه که [شعب مختلف ]حکومت اسلام و رژیم جمهورى اسلامى هستند مورد توجه همگان باید باشند و هر یک را وظایفى است.29 از این رو کارکرد قوه مقننه و مجلس شوراى اسلامى را این مى‏داند که نمایندگان مردم در مقام ایفاى وظایف خود و با تصویب قوانین مورد نیاز جامعه، به سیاست‏گذارى بپردازند و آنها را براى اجرا در اختیار قوه مجریه قرار دهند: «اعضاى محترم مجلس شوراى اسلامى ... با تعهد و جدیت خود مى‏توانند خط مشى دولت را هر چه بهتر تعیین کنند».»30 از سوى دیگر، قوه مجریه نیز موظف به اجراى سیاست‏گذارى‏هایى است که در مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسیده است: «خط مشى و برنامه قوه مجریه به صورت اساسى و کلى توسط قوه مقننه ترسیم و طرح ریزى مى‏شود و قوه مجریه در این زمینه نمى‏تواند به دلخواه و مستبدانه عمل کند».31

ایشان درباره وظایف و اختیارات قوه مجری

/ 1 نظر / 77 بازدید
مسلم

سلام خسته نباشید مطلب جالبی بود ممنونم ازتون یه کار تحقیقی دارم باموضوع مدیران دولتی وسیاست اگه ممکن هس کمکم کنید در پناه حق