آزادى و حیات معقول

دو مفهوم اخلاق و آزادى در شمار مفاهیم فربه تجویزى و از ناب ترین مباحث فلسفه سیاسى است. برجستگى این مفاهیم به گونه‏اى است که در تمامى دوره‏هاى حیات اندیشه سیاسى خود را بر ذهن و اندیشه متفکران و زندگى آدمى تحمیل کرده است. از این رو نوشته حاضر در تلاش است تا نگره یکى از فیلسوفان مسلمان معاصر در باب مناسبات اخلاق و آزادى را بکاود و با سنجش این دو مفهوم فربه فلسفه سیاسى، به طرح و آزمون مدعاى مقاله در باب اولویت آزادى بر اخلاق بپردازد.

 

مطلب فوق چکیده مقاله‌ای از نگارنده است که پس از انتشار در فصلنامه علوم سیاسی مورد توجه برخی پایگاه‌های اینترنتی هم قرار گرفته است. با توجه به این که روز دوشنبه این مطلب در باشگاه اندیشه منتشر شد این مقاله را به طور کامل در این سایت مطالعه فرمایید. مقاله مذکور به تبیین مناسبات آزادی و اخلاق در اندیشه علامه محمد تقی جعفری می‌پردازد.

آزادى و حیات معقول ۱

آزادى و حیات معقول ۲

آزادى و حیات معقول ۳

/ 0 نظر / 5 بازدید