آزادى و حیات معقول در اندیشه آیةاللَّه محمد تقى جعفرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درامد

اهمیت و ضرورت اخلاق و آزادى بر اصحاب دانش و معرفت پوشیده نیست. فقدان هر دو موجبات کج‏روى، انحراف و زوال را در هر جامعه‏اى فراهم مى‏آورد. علاوه بر این، هم اخلاق و هم آزادى در شمار ارزش‏ها و مؤلّفه‏هایى هستند که در گذشته مورد بحث و مطالعه قرار مى‏گرفته و به نوعى در تمامى تمدن‏هاى بشرى بروز و ظهور یافته‏اند. مى‏توان گفت در هر کجا که تمدنى به بار نشسته، آن تمدن به نسبت‏هاى متفاوت، مبتنى بر عنصرى از اخلاق و آزادى بوده است. پاى‏بندى و عدم پاى‏بندى به اخلاق و آزادى تأثیرات شگرفى در جامعه دارد که تمدن آفرینى وجه اساسى و بارز آن به شمار مى‏رود.

این مقاله صرفاً به گفت‏وگو درباره اهمیت و منزلت این مفاهیم برجسته نمى‏پردازد بلکه در تلاش است تا نگره یکى از فیلسوفان معاصر مسلمان را در باب رابطه و نسبت میان این دو مفهوم بکاود و با سنجش این دو عنصر اساسى در اندیشه ایشان، به طرح و آزمون مدعاى مقاله که اولویت آزادى بر اخلاق است، بپردازد.2

مفهوم اخلاق‏

علامه محمد تقى جعفرى مفهوم اخلاق را از زوایاى مختلف و با تعابیر گوناگونى بحث کرده است. این تعریف‏ها دایره گسترده‏اى از «مقید شدن به عامل درونى که انسان را به سوى نیکى‏ها سوق داده و از بدى‏ها دور مى‏نماید»، «شکوفا شدن همه ابعاد مثبت انسانى در مسیرى که رو به هدف اعلاى زندگى پیش گرفته است» و نیز «آگاهى به بایستگى‏ها و شایستگى‏هاى سازنده انسان در مسیر جاذبه کمال و تطبیق عمل و قول و نیت و تفکرات وارده بر این بایستگى‏ها و شایستگى‏ها» را در برمى‏گیرد.3

تعریف ایشان از اخلاق را مى‏توان در عبارت کوتاه «ابتهاج و شکفتن شخصیت آدمى در مسیر حیات معقول»4 مشاهده کرد. به دیگر سخن، اخلاق شکوفایى استعدادهاى مثبت و عالى‏ترین حقایق درون آدمى در جهت کمال و هدف اعلاى زندگى است. این تعریف تا حدودى به غایت اخلاق ناظر است؛ به این معنا که هدف از اخلاق، همانا قرار دادن خود (انسان) در مسیر جاذبه کمال و صعود به مقام منِ حقیقى مى‏باشد. این صعود چیزى جز دست یافتن به آنچه که علامه جعفرى آن را حیات معقول مى‏نامد، نیست.

در موارد دیگرى نیز ضمن بررسى و نقد دیدگاه‏هاى مختلف‏5 در باب اخلاق، به ارائه تعریف مورد نظر خود مى‏پردازد. مشخصه اساسى تعریف وى، تأکید بر اخلاق کمالى و یا اخلاق در حیات معقول است. نقد اساسى ایشان بر سایر مکاتب اخلاقى این است که دیدگاه‏هاى این مکاتب یا از مدار ارزش و اخلاق خارج‏اند و یا آن گونه که لازم است، ماهیت اخلاق و ارزش را متوجه نشده و امکان به تعالى رساندن حقیقى انسان را ندارند. اخلاق مورد نظر ایشان اخلاق معطوف به گذشت از لذایذ و امتیازات، بدون در نظر داشتن پاداش و هر گونه سوداگرى و سودگرایى است که جز به حس کمال‏گرایى مستند نمى‏باشد.6

ایشان با توجه به تعریفى که از مفهوم اخلاق و سیاست ارائه مى‏دهد، به تقدم سیاست بر اخلاق حکم نموده و معتقد است در باب نسبت اخلاق و سیاست مى‏توان از دو منظر سخن گفت: نخست، از منظر جریان خارجى تاریخ بشرى و آنچه که در عالم خارج واقع شده است. در این حالت، بین اخلاق و سیاست رابطه عمل و عکس‏العمل دو جانبه برقرار است و دوم، از منظر آموزه‏هاى اسلامى، آن چنان که باید باشد. در این حالت، اخلاق تابع سیاست و جزء آن مى‏باشد و سیاست مقدم است و براى اخلاق، تدبیر مى‏اندیشد و جامعه را به سمت اخلاق سوق مى‏دهد. همان‏گونه که ذکر خواهد شد، سیاست در اندیشه ایشان تعریف خاصى دارد.

وى در بسط و تبیین این گونه‏شناسى واقع‏گرایانه یا تاریخى و آرمانى یا دینى مى‏گوید: اخلاق و سیاست آن گونه که در جریان خارجى و عینى تاریخ بشرى دیده مى‏شود، با یکدیگر رابطه عمل و عکس‏العمل دارند. گاهى سیاست و سیاست‏مدار روش صحیح و منطقى و اخلاقى براى اجتماع ایجاد مى‏کند و گاهى اجتماع صحیح، سیاست و سیاست‏مدار را تابع خود قرار مى‏دهد. از سوى دیگر، گاهى رژیم سیاسى ظالمانه و سیاست‏مدار ستمکار، اجتماع را فاسد مى‏کند و گاهى اجتماع فاسد سیاست و سیاست‏مدار پوچ و ضد ارزش را برمى‏گزیند.

اما اگر مقصود از سیاست، اصول و قوانین عالى‏اى باشد که در عین حال که مجموعه افراد اجتماع را رهبرى مى‏کند، وظیفه خود افراد را نیز از جنبه اخلاقى و درونى مشخص نماید، اخلاق تابعى از سیاست خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر مراد از سیاست، مدیریت حیات معقول انسان‏ها - چه در حالت فردى و چه اجتماعى - براى نیل به عالى‏ترین هدف‏هاى مادى و معنوى مانند برنامه‏ها و مقررات و آموزه‏هاى دینى باشد آن گاه باید گفت که اخلاق تابع و جزئى از سیاست است.7

سیاست از منظر ایشان «مدیریت زندگى انسان‏ها در راه وصول به بهترین هدف‏هاى مادى و معنوى»8 است. به نظر علامه در طول تاریخ سیاست‏مدارانى که در حیات طبیعى محض غوطه‏ور بوده‏اند، زندگى «کس»ها را به حرکت «چیز»ها تنزل داده‏اند. وى با نگاهى انتقادى به مجموعه مباحث اندیشمندان غرب، بر این باور است که براى مثال، ماکیاولى با نظر به حیات طبیعى محض، منطقى‏ترین مطالب را نوشته و حتى لحظه‏اى هم درباره حیات معقول و امکان تحقق آن در جوامع بشرى نیندیشیده است. در واقع، ماکیاولى به جاى آن که به استعدادهاى عظیم انسان‏ها بیندیشد، به بیان محتویات درونى خود پرداخته و مدیریت زندگى طبیعى محض انسان‏ها را که ناشى از حب ذات است، مطرح کرده است. در مقابل سیاست در حیات طبیعى محض، سیاست در حیات معقول قرار دارد که هم هدف‏مند است و هم مبدأ و مسیر دارد. هدف سیاست در حیات معقول، ایجاد عوامل آگاهانه و تنظیم نیروها و فعالیت‏هاى جبرى زندگى طبیعى با برخوردارى از رشد و توسعه آزادى است و مبدأ حرکت آن، رهایى از حب ذات است و مسیر آن عبارت از حرکت‏هاى مستمر شخصیت انسانى براى ورود به هدف اعلاى زندگى مى‏باشد.9 در واقع، انسان در این مسیر با آزادى تمام دست به انتخاب مى‏زند و در تلاش است تا به هدف متعالى زندگى دست یابد. در مباحث بعدى، درباره حیات معقول و تفاوت آن با حیات طبیعى محض سخن خواهیم گفت.

وقتى تعریف علامه از اخلاق را در کنار تعریف ایشان از سیاست مورد سنجش و مطالعه قرار مى‏دهیم، همبستگى و تکمیل‏کنندگى این دو مفهوم را به روشنى در مى‏یابیم. از چنین منظرى است که سیاست اولویت و تقدم مى‏یابد و براى شخصیت آدمى در مسیر حیات معقول برنامه‏ریزى مى‏کند. بنابراین، به اعتقاد ایشان در مسیر حیات معقول، سیاست در صدر قرار دارد و اخلاق تابعى از سیاست و بلکه جزئى از آن است.

اخلاق و مباحث اخلاقى بیش از هر چیز در حوزه عمومى مورد توجه است و تأثیرات خود را در این حوزه برجاى مى‏گذارد. اما از سویى، باید خاطر نشان کرد که پذیرش هر عنصر اخلاقى، در حوزه خصوصى نیز تأثیرات خاص خود را دارد و زندگى خصوصى برکنار از آن نیست، چنان‏که آموزه‏هاى دینى، انسان را در همه حال - چه در خلوت و چه آشکارا - مورد خطاب قرار مى‏دهد. مباحث علامه در مورد اخلاق ناظر به این است که فضایل اخلاقى مى‏تواند حوزه عمومى و خصوصى فرد را به یکسان و متفاوت مورد تأثیر و تأثر قرار دهد. مهم این است که انسان به طور مستمر در مسیر حیات معقول که همانا مسیر تکامل و سعادت و قرب به خداوند است، حرکت کند.

نکته مهم این که پیامدهاى عمل کردن به ارزش‏هاى اخلاقى در هر حوزه‏اى جلوه و نمود ویژه‏اى مى‏یابد. از آن جا که دولت را یاراى دخالت در حوزه خصوصى نیست، پس باید حداقلى از نظم را در حوزه عمومى براى شهروندان پدید آورد تا عمومیت ارزش‏ها ثابت بماند و دیگر کسى به حقوق آدمیان که اخلاق و آزادى شهروندان از جمله آنها مى‏باشد، تجاوز نکند. درباره این‏که چه کسى اخلاقى است، مى‏توان گفت «هر گاه فردى گرایش اساسى وجود خود یعنى کمال‏طلبى را فعال ساخته و بدون احتیاج به عامل بیرونى از بدى‏ها کنار رفته و نیکى‏ها را انجام دهد، چنین فردى از اخلاق بهره‏مند بوده و در حوزه اخلاق است»10 و فردى اخلاقى شمرده مى‏شود.

تأمل در حیات معقول‏

بازشناسى اجزاى ناپیوسته اندیشه علامه جعفرى بدون شناخت دیدگاه وى در باب حیات معقول میسور نیست. در واقع، با طرح بحث حیات معقول، زوایاى به نظر نامنسجم، متنوع و متکثر اندیشه علامه به نوعى انسجام مى‏یابد و هر یک از گزاره‏هاى اندیشه فلسفى ایشان در جاى خود قرار مى‏گیرد. شناخت اندیشه وى و نیز نوشته حاضر در باب رابطه اخلاق و آزادى، مبتنى بر آگاهى از نگرش وى درباره حیات معقول است. شاید بتوان گفت آنچه ایشان درباره حیات معقول مطرح کرده، بى‏شباهت به مدینه فاضله و آرمانى مورد نظر فیلسوفان کلاسیک مسلمانى همانند ابو نصر فارابى نیست. البته علامه جعفرى سعى نموده به آن جنبه عینى و عملى بیشترى ببخشد.

حیات معقول علامه محمد تقى جعفرى در مقابل حیات طبیعى محض قرار دارد. به اعتقاد وى، حیات طبیعى محض نوعى زندگى حیوانى است و افرادى که در آن ساکن‏اند، به تنازع بقا اشتغال دارند. در حیات طبیعى محض، اشباع غرایز طبیعى اصالت دارد و حیات انسانى اسیر خواسته‏هاى طبیعى است و ابعاد مثبت وجود آدمى به فراموشى سپرده شده و بسیارى از توانایى‏ها، ظرفیت‏ها و استعدادهاى او نادیده گرفته شده و یا به نابودى گراییده است. از سویى این حیات، داراى ویژگى‏هایى است که در آن، ابعاد و ظرفیت‏هاى وجودى و استعدادهاى آدمى در نیل به تعالى و کمال دستْ‏خوش فراموشى مى‏شود. در مقابل ایشان در تعریف حیات معقول مى‏گوید:

حیات آگاهانه‏اى که نیروها و فعالیت‏هاى جبرى و جبرنماى زندگى طبیعى را با برخوردارى از رشد آزادى شکوفان در اختیار، در مسیر هدف‏هاى تکاملى نسبى تنظیم نموده، شخصیت انسانى را که تدریجاً در این گذرگاه ساخته مى‏شود، وارد هدف اعلاى زندگى مى‏نماید. این هدف اعلاى شرکت در آهنگ کلى هستى وابسته به کمال برین است.11

وى در تعریفى دیگر از حیات معقول مى‏گوید: حیات معقول عبارت است: از تکاپوى آگاهانه آدمى که هر یک از مراحل زندگى که در این تکاپو سپرى مى‏شود، اشتیاق و نیروى حرکت به مرحله بعدى را در انسان مى‏افزاید. شخصیت انسانى، رهبر این تکاپو است؛ آن شخصیتى که ازلیّتْ سرچشمه آن است، این جهان معنادار گذرگاهش، و قرار گرفتن در جاذبیت کمال مطلق در ابدیتْ مقصد نهایى‏اش؛ آن کمال مطلقى که نسیمى از محبت و جلالش، واقعیات هستى را به تموّج در آورده و چراغى فرا راه پرفراز و فرود تکامل ماده و معنى مى‏افروزد.12

در تعاریف علامه جعفرى از حیات معقول، به مؤلفه‏ها و ویژگى‏هاى مختلفى اشاره شده که توجه به پاره‏اى از آنها ضرورى است. در ادامه، به برخى از آنها اشاره مى‏شود:

1 - انسانى که در مسیر حیات معقول قرار دارد، داراى حیات آگاهانه و شخصیتى مستقل است و تمامى فعالیت‏هاى وى مستند به شخصیت اصیل‏اش مى‏باشد، نه بر اساس تقلید و پیروى از رفتار دیگران. چنین انسانى از اصول و ارزش‏هاى حیات خویش به خوبى آگاه است و بر مبناى آنها دست به انتخاب‏گرى زده، عمل مى‏نماید.13

2 - انسانى که در مسیر حیات معقول قرار گرفته است از علل و عوامل جبرى‏اى که او را احاطه کرده‏اند، به خوبى آگاه است و سعى مى‏کند تا از آزادى خود به درستى استفاده کند. در حیات معقول، آدمى به مرحله والاى اختیار مى‏رسد و هر اندازه در این مرحله، از آزادى بیشتر برخوردار باشد، داراى حیات معقول والاترى خواهد بود. البته در تحقق حیات معقول باید نقش عوامل محیطى، مدیران و مربیان جامعه و به طور کلى سیاست را نیز مد نظر قرار داد. اگر محیط اجتماعى، ناسالم و بیمارگونه باشد امکان شکوفایى اختیار و در نتیجه، حیات معقول وجود نخواهد داشت. از این رو مدیران و مربیان جامعه باید به ترویج ارزش‏هاى والاى انسانى در اجتماع بپردازند. بدیهى است که ترویج فضایل، غیر از تحمیل فضایل است.

3 - در مسیر حیات معقول، هر عمل و گفتارى و حتى فعالیت‏هاى مغزى انسان در مسیر کمال قرار دارد و انسان در هیچ یک از مراحل حیات تصور نمى‏کند که به کمال نهایى نایل شده، بلکه همواره در تلاش است تا به اصل بالاترى برسد. به دیگر سخن، انسان در حیات معقول در یک جست‏وجو و شدن مستمر و دایمى است و هیچ‏گاه خود را از دست‏یابى به مراحل بالاترى از کمال و سعادت، بى‏نیاز نمى‏بیند.

4 - در حیات معقول، استعدادهاى مثبت انسان به فعلیت مى‏رسد و آدمى از سعادت حقیقى برخوردار مى‏شود. در این‏جا احساسات خام و ابتدایى انسان به احساسات تصعید شده، و تعلق‏هاى جزئى وى به تعلق‏هاى عالى‏تر مبدل مى‏شود. شخصیت آدمى در مسیر حیات معقول، از واقعیات بیرونى و درونى استفاده صحیح مى‏کند، چرا که تمام ابعاد وجودى وى در مسیر تکامل قرار مى‏گیرد.

5 - انسان براى نیل به هدف اعلاى زندگى، باید از فعالیت‏هاى عقل سلیم که با وجدان پاک و دریافت‏هاى فطرى وى هماهنگ مى‏باشد، بهره ببرد و در این راه، اراده و عزم جدى به خرج دهد. بحث آزادى در تعریف علامه جعفرى در آنچه وى حیات معقول مى‏خواند، به درستى قابل بازسازى و جایگزینى است. به عبارت دیگر، آزادى که از سوى ایشان اختیار خوانده مى‏شود، در پیدایش حیات معقول، مؤثر و ضرورى است، از این‏رو وى اندیشه انسان محورى را که در آن، تعقل و آزادى و هدف‏گیرى براى به وجود آوردن حیات معقول نادیده انگاشته مى‏شود رد مى‏نماید. چنین حیاتى را مى‏توان حیات اصیل و معقول نامید که در آن، آدمى با عنصر استدلال و آزادى و آگاهى تمام، دست به انتخاب مى‏زند.14

بحث اخلاق در ادامه بحث آزادى، سمت و سوى خاصى مى‏یابد، زیرا توجه به فضایل اخلاقى، توجه به هدف متعالى و کاملى است که انسان مى‏باید در پى تحقق آن در زندگى خود باشد. این هدف، همانا توجه آزادانه و آگاهانه به ارزش‏هاى والا و متعالى زندگى و دورى از زندگى حیوانى و دنیایى محض است. چنین مدینه فاضله‏اى با برنامه‏ریزى مدیرانى تحقق خواهد یافت که در پى‏چنین زندگى اصیل و معقولى باشند. در واقع، مدیران هر جامعه‏اى بایستى تلاش کنند تا افراد، طعم حیات آگاهانه و معقول را بچشند. با تقویت و گسترش استعدادهاى مثبت انسان‏ها مى‏توان آنها را به درک و پذیرش ضرورت تکاپو در مسیر حیات معقول وا داشت. علامه محمد تقى جعفرى دو نوع اخلاق را از درون این دو حیات استخراج مى‏کند. در ادامه، براى روشن‏تر شدن مباحث، تفاوت‏هاى این دو نوع اخلاق مطرح مى‏شود:

1 - در زندگى طبیعى محض، اخلاق عبارت از پذیرش اصولى است که مورد تأیید جامعه مى‏باشد و هدف از التزام به اخلاق نیز عدم تزاحم میان افراد است. اما اخلاق در حیات معقول عبارت از احساس جزء بودن از کل حیات انسانى است که دم الهى در آن دمیده شده است و نیز پذیرش این اصل است که همه انسان‏ها از یک مبدأ نشأت گرفته‏اند. در این نظام اخلاقى، انسان آنچه را که بر خود نمى‏پسندد، بر دیگران هم نمى‏پسندد و پیرو بى‏چون و چراى اصول پذیرفته شده جامعه نیست.

2 - اخلاق مطلوب در حیات طبیعى عبارت از عمل به مقتضاى احساسات و عواطف است، خواه این احساسات و عواطف به نفع دیگران باشد و خواه به ضرر آنها. در واقع، فرد در حیات طبیعى طبق تمایلات شخصى خود عمل مى‏کند، در حالى که در حیات معقول احساسات و عواطف انسانى تصعید یافته، با اصول ثابت انسانى هماهنگ مى‏شود. در حیات معقول، احساس عدالت و ارزش براى دیگران قائل شدن، محور عواطف و احساسات انسانى است.

3 - در حیات طبیعى محض، اخلاق مطلوب بر مبناى پذیرش و عمل به اصول ناشى از انتخاب آن نوع حیاتى است که جریان طبیعى جامعه اقتضا مى‏کند. در این نوع اخلاق، ارزش‏هاى والاى انسانى نادیده گرفته مى‏شود و فقط به آنچه مطلوب زندگى اجتماعى است، بسنده مى‏شود. در حالى که در حیات معقول، به اصولى چون وجدان آزاد که نشان‏دهنده خیرات و کمالات و محرک انسان‏ها به سوى آنهاست، توجه مى‏شود.

4 - در حیات طبیعى، اخلاق براى کنترل جرایم اجتماعى ضرورت دارد و در واقع، به قوانین اجتماعى یارى مى‏رساند و به دیگر سخن، در حد وسیله‏اى براى تسهیل همزیستى اجتماعى و کاهش جرم و جنایت تلقى مى‏شود. اما در حیات معقول، اخلاق به عنوان خادم حقوق زندگى طبیعى محض انسان‏ها و کاهش دهنده جرایم مطرح نمى‏شود، هر چند پس از تحقق، چنین نتایجى را دربر خواهد داشت. هدف از اخلاق در حیات معقول، به فعلیت رساندن استعدادهاى والاى انسانى و تعالى افراد جامعه است.15

مفهوم آزادى‏

علامه محمد تقى جعفرى در تبیین مفهوم آزادى، از سه واژه رهایى، آزادى و اختیار بهره برده و با تفکیک آنها از یکدیگر به تبیین این مفهوم در فلسفه سیاسى مى‏پردازد. نخست، ایشان رهایى را «باز شدن قید از مسیر جریان اراده به طور نسبى»16 مى‏داند؛ براى مثال، شخصى که به تبعید و ماندن در مکانى محکوم شده است و حق خروج از آن محدوده را ندارد، وقتى این ممنوعیت از وى برداشته شد این شخص رها مى‏شود، اما در عین حال ممکن است محدودیت‏ها و قیدهاى دیگرى، آزادى‏ها و به ویژه آزادى‏هاى سیاسى را از او سلب کرده باشد.

شاید بتوان گفت این تلقى از آزادى، همان آزادى منفى است. آزادى منفى را در فارسى باید «رهایى» یا «آزادى از» ترجمه کنیم. آزادى از، یعنى آزاد بودن از یک رشته منع‏ها، زنجیرها و زورها؛ آزادى از بیگانگان؛ آزادى از سلطان جبار؛ آزادى از ارباب و آزادى از زنجیرهایى که بر دست و پاى آدمى بسته شده است. کسى که در زندان و تبعید به سر مى‏برد و طالب رهایى است، طالب «آزادى از» مى‏باشد، طالب آزادى منفى است و مى‏گوید: در زندان را باز کنید تا از زندان بیرون بروم. کسى که بنده است و طالب آزادى مى‏باشد، طالب آزادى منفى است. کسى که دست و پاى او را به زنجیر بسته‏اند، مى‏خواهد زنجیر را نفى‏کند.

ایشان سپس در تعریف آزادى، آن را به دو درجه آزادى طبیعى و محض و آزادى تصعید شده تقسیم مى‏کند. آزادى طبیعى محض عبارت است از: توانایى انتخاب یک هدف از میان اشیایى که ممکن است به عنوان هدف منظور شود و یا انتخاب یک وسیله از میان اشیایى که ممکن است روش و ابزار تلقى گردد. این درجه از آزادى، برتر از حالت رهایى است که برداشته شدن قید و مانع از جریان اراده بود. اما آزادى تصعید شده عبارت از نظارت و سلطه شخص بر دو قطب مثبت و منفى کار مى‏باشد بر این اساس، هر اندازه نظارت یا سلطه شخص بر کار بیشتر باشد، آزادى انسان در آن کار بیشتر خواهد بود و در مقابل، هر اندازه که نظارت و سلطه شخص بر کارى کم‏تر باشد، به همان نسبت آزادى انسان کاهش مى‏یابد.

این مرتبه از آزادى با حالت رهایى تفاوت‏هاى بسیارى دارد، زیرا انسان در این مرتبه، از شخصیت و توانایى خود در اجراى دو قطب مثبت و منفى کار یا ترک کارى استفاده گسترده‏اى مى‏کند.17 این نوع از آزادى را مى‏توان در شمار آزادى مثبت یا «آزادى در» و «آزادى براى» قرار داد و طبیعى است که از آزادى منفى بالاتر، ارزش‏مندتر، و ضرورى‏تر و سودمندتر مى‏باشد.

اگر آزادى به «آزادى از» یا آزادى منفى منحصر شود ناقص و ناتمام است. آدمى پس از کسب آزادى و دست یافتن به بعد منفى آن، نمى‏داند با آن چه کند و رفته رفته داشتن آزادى به پدید آمدن پاره‏اى نتایج ناگوار و هرج و مرج مى‏انجامد. بنابراین، تا زمانى که آزادى مثبت یا «آزادى در» و «آزادى براى» مکشوف آدمى نیفتد، «آزادى از» چندان سودمند نخواهد بود. آزادى مثبت پس از آزادى منفى فرا مى‏رسد. وقتى موانع از جلوى پاى افراد برداشته شد، وقتى در زندان باز گردید، وقتى شرّ یک ارباب از سر برده‏اى کوتاه شد «آزادى منفى» محقق مى‏شود و از این جا به بعد نوبت آزادى مثبت یا «آزادى در» و «آزادى براى» فرا مى‏رسد.

علامه محمد تقى جعفرى اختیار را عبارت از اعمال نظارت و سلطه شخصیت بر دو قطب مثبت و منفى کارى یا ترک شایسته آن با هدف‏گیرى خیر مى‏داند.18 این تبیین از اختیار و ذکر مؤلفه اساسى «ترک شایسته کارى با هدف‏گیرى خیر» با آنچه وى درباره مفهوم آزادى آورده، متفاوت است. ایشان به سه تفاوت میان آزادى و اختیار اشاره مى‏کند که عبارت‏اند از:

1 - قید «شایسته» و «هدف‏گیرى خیر»، آزادى را از اختیار تفکیک مى‏کند، زیرا آزادى محض هیچ کارى با این ندارد که آنچه آزادانه انجام مى‏گیرد شایسته است یا ناشایسته، و آیا هدف خیر از آن کار منظور شده است یا نه، در صورتى که اختیار با دو قید مزبور عبارت از توجیه آزادى و بهره‏بردارى از آن در کار شایسته با هدف‏گیرى خیر مى‏باشد. در واقع، این تمایز اختیار از آزادى تمایزى ارزشى و متعالى است، زیرا اختیار به منظور ارزش‏هاى متعالى و آنچه شایسته و خیر است به کار گرفته مى‏شود، در حالى که آزادى این گونه نیست. و هیچ نوع بار ارزشى مثبت یا منفى ندارد.

2 - آزادى که عبارت از نظارت و سلطه شخصیت بر دو قطب مثبت و منفى کار یا خوددارى از کار است، فى‏نفسه لذت‏بخش مى‏باشد، زیرا احساس آزادى همیشه محصول دو موضوع مطلوب حیات انسانى است: نخست، فقدان قید و بند در مسیر جریان اراده و دیگرى، احساس توانایى انتخاب اهداف و وسایل از میان واقعیت‏هاى بى‏شمار. چنین احساسى مانند احساس خود حیات است که لذیذترین حالت روانى را در انسان به وجود مى‏آورد، بنابراین برخى از صاحب نظران گفته‏اند: بدون احساس آزادى، حیات ناقص است. حال آن که اختیار نه تنها در جست‏وجوى لذت حیات طبیعى نیست، بلکه بدان جهت ارزشمند است که انجام دادن کار یا خوددارى از یک کار در این حالت، شایستگى و هدف‏گیرى خیر منظور مى‏شود و از سوى دیگر، انجام دادن تکلیفى است که حتى به لحاظ طبیعى امکان دارد مشقت‏بار و ناگوار باشد. البته مى‏توان گفت این برداشت نیز درست است که انجام تکلیف با هدف‏گیرى خیر، با قطع نظر از نفع شخصى، موجب لذت معقول و ابتهاج والایى مى‏شود که به هیچ وجه با لذت‏هاى طبیعى قابل مقایسه نیست، چنان که همین لذت معقول و ابتهاج براى انسانى که به بلوغ فکرى و ایمانى رسیده است، ارزش انجام تکلیف تلقى نمى‏گردد.

3 - هر گاه فرد کارى شایسته یا خوددارى شایسته از کارى را با هدف خیر انجام دهد، اراده و تصمیم و اقدام وى وارد محدوده ارزش‏هاى والا شده است، امّا اگر با آزادى محض خود کارى انجام دهد یا از کارى خوددارى کند، منفعت و امتیازى طبیعى براى حیات طبیعى محض خود به دست آورده است، از این رو هیچ یک از اراده و تصمیم و اقدام براى کار یا خوددارى از انجام کار، در حوزه ارزش‏هاى والا نیست.19 بنابراین، اختیار داراى ابعاد ارزشى‏اى است که آزادى فاقد آن مى‏باشد.

علامه جعفرى اختیار را در جایگاه فراتر مى‏نشاند، اما این که مفهوم برجسته آزادى را که در شمار مهم‏ترین مفاهیم فلسفه سیاسى است، یکسره در حیات طبیعى محض تفسیر و تحلیل مى‏کند، جاى گفت‏وگو و تأمل فراوانى دارد. به هر حال، نمى‏توان گفت آزادى یکسره فاقد ارزش است و آنچه اهمیت و برجستگى دارد همانا اختیار است و بس، چنان که خود جعفرى نیز بدان اعتقاد دارد. جدایى افکندن میان سه واژه رهایى، آزادى و اختیار نباید موجب شود ارزش بودن هر یک کمرنگ و نادیده گرفته شود. ارزش بودن هر یک از مفاهیم رهایى، آزادى و اختیار باید در جاى خود مورد تأمل قرار گیرد. آنچه علامه جعفرى در بحث اختیار مطرح مى‏نماید، در حوزه آزادى مثبت و آزادى تصعید شده است، به‏ویژه با توجه به شرایطى که براى اختیار برمى‏شمارد و آن را برتر از آزادى و رهایى مى‏نشاند. البته هدفى که او در اختیار مورد توجه قرار مى‏دهد، با توجه به تفاوت‏هاى میان آزادى و اختیار، با آنچه در آزادى گفته شد مغایر نیست، بلکه نوع تکامل‏یافته و متعالى و تصعید شده آزادى است.

جعفرى پس از بیان سه تفاوت مذکور میان آزادى و اختیار دو شرط لازم براى آزادى را نیز مطرح مى‏کند. نخست، این که آزادى - چه به معناى طبیعى محض و چه به معناى تصعید شده - نباید مانع حرکت انسانى به سوى اختیار و گردیدن‏هاى تکاملى باشد. به عبارت دیگر احساس لذت بخش آزادى نباید انسان را از حکمت وجودى‏اش غافل سازد و بایستگى‏هاى او را در مسیر حیات معقول نادیده بگیرد و دوم این که آزادى در هیچ مرحله‏اى نباید مخلّ آزادى طبیعى محض و آزادى تصعید شده و اختیار دیگران که بدون مزاحمت در شکوفایى مغز و روان آدمى به کار افتاده‏اند، باشد.20

حال سؤالى که مطرح مى‏شود، این است که آزادى‏اى که علامه جعفرى از آن سخن مى‏گوید، ناشى از چیست؟

در پاسخ به این سؤال، برخى آزادى و یا حتى جبر را به اراده انسان نسبت مى‏دهند، اما ایشان آزادى را نه در اراده، بلکه در «نظارت من» مى‏داند. در نگاه ایشان، آزادى را نمى‏توان به اراده نسبت داد، زیرا اراده خود فعالیتى درونى است که معلول فعالیت غریزه‏اى از غرایز، و تابع انگیزه‏ها مى‏باشد. نه تنها آزادى مبتنى بر اراده و ناشى از آن نیست، بلکه اراده از ناحیه خود آزادى ندارد و آزادى اراده ناشى از «نظارت من» است. این بحث در نوشته‏ها و سخنان علامه جعفرى در باره آزادى، بیشترین اهمیت را دارد. زیرا به باور ایشان، «من» بر تمام غرایز یا اغلب مى‏تواند حکمرانى داشته باشد؛ به این معنا که هم مى‏تواند ناظر بر جریان فعالیت غرایز بوده و آن را تصدیق نماید و هم مى‏تواند از جریان آنها جلوگیرى کند.21

علامه محمد تقى جعفرى نکته‏هاى بسیار مهمى را از بحث فوق نتیجه مى‏گیرد. وى به بحث نسبت آزادى و مسئولیت اشاره مى‏کند و این دو را در کنار یکدیگر و ملازم هم مى‏داند. احساس پشیمانى در کوتاهى کردن و یا خطا بودن کارهایى که انسان به گونه اختیارى و با نظارت و تسلط «من» انجام مى‏دهد و فقدان احساس پشیمانى در کارهایى که با اجبار به انجام آنها مبادرت مى‏ورزد، خود نشان از همگامى این دو عنصر کلیدى در زندگى آدمى است. به این ترتیب، از آن جا که آدمیان از آزادى برخوردارند در برابر کارهایى که انجام مى‏دهند، باید پاسخ‏گو باشند. در فقدان آزادى، دیگر جاى پاسخ‏گویى و نیز پشیمانى از عملکرد نادرست و خطا وجود ندارد. در واقع، احساس مسئولیت در شمار دلایل آزادى و اختیار است. اگر انسان فاقد آزادى و اختیار باشد مسئولیت مفهومى نخواهد داشت. در شرایطى که کارى به سبب عوامل جبرى از فردى سر بزند بازخواست و پاسخ‏گویى وى لغو و بى‏معنا خواهد بود.22 بر همین اساس، مى‏توان گفت اخلاق سویه دیگر مسئولیت است و به گونه‏اى بسیار روشن بر آزادى تأخر مى‏یابد. اگر انسان به اجبار به انجام فضایل اخلاقى مبادرت ورزد این اقدام هیچ ارزشى نخواهد داشت. اخلاق و ارزش‏ها و فضایل اخلاقى وقتى ارزشمند است که انجام آنها با آزادى و اختیار و آگاهى از سوى افراد صورت گیرد، نه با اجبار و تحمیل و اکراه.

آزادى متعالى و مورد قبول و معقولى که علامه جعفرى بر آن استدلال مى‏نماید، در بحث آزادى مثبت و منفى قابل تحلیل و استدلال مى‏باشد. ایشان در بحث آزادى وقتى از آزادى طبیعى محض و آزادى تصعید شده سخن به میان مى‏آورد، نوع مثبت آزادى را در همان مرحله نخست بر دو نوع تقسیم مى‏کند و آن گاه در بحثى با عنوان اختیار به نوع متعالى و برتر آزادى که چیزى فراتر از آزادى مثبت نیست، اشاره کرده و دیدگاهى فلسفى و اسلامى را از آزادى ارائه مى‏دهد. این دیدگاه علاوه بر جهات مثبت و منفى که مى‏تواند بر آزادى تحمیل کند، ویژگى‏هاى دیگرى هم چون امور شایسته با جهت‏گیرى خیر را مطرح مى‏نماید. به این ترتیب، در نگاه علامه جعفرى اختیار وجه دیگرى از آزادى مى‏یابد و همان آزادى به ثمر رسیده مى‏باشد. وى از این نوع آزادى، با عنوان «آزادى برین» یاد مى‏کند.

فضاهاى آزادى‏

محمد تقى جعفرى در بحث آزادى، فضاهاى مختلفى را مورد بررسى قرار داده است. ایشان در پاره‏اى از انواع آزادى‏هایى که از آنها سخن به میان آورده، رابطه آزادى و اخلاق و اولویت آزادى را بیان مى‏کند. آزادى عقیده، آزادى اندیشه، آزادى بیان و تبلیغ، آزادى رفتار، آزادى از هر گونه بردگى و در نهایت، آزادى سیاسى از جمله آزادى‏هایى است که وى از آنان بحث کرده است. در ادامه، به اختصار به هر کدام از این مباحث مى‏پردازیم.

الف) آزادى عقیده:

در اندیشه و آثار علامه جعفرى مباحث آزادى عقیده در سه بعد مطرح شده است؛ ایشان در بعد نخست، به طرح سؤالى مى‏پردازد که به اصل اعتقادورزى آدمى مربوط مى‏شود و آن، این که آیا انسان‏ها در اعتقادورزى آزادند یا خیر؟ پاسخ وى به این پرسش مثبت است.

محال است که انسان در این عالم، بدون اعتقاد زندگى کند. حتى اگر کسى بخواهد در این دنیا بدون اعتقاد زندگى کند باز باید براى همین زندگى بى‏اعتقاد پشتیبانى داشته باشد که این پشتیبان خود اعتقادى است.23

ایشان در مسئله اعتقادورزى، رأى به آزادى مى‏دهد، اما در همین حال بر آن است حتى شخصى که غیر معتقد به نظر مى‏رسد نیز داراى اعتقاد است زیرا اعتقادنورزیدن نیز نوعى اعتقاد درون خود به همراه دارد و مبتنى بر مفروضاتى است که مطابق اعتقادورزى است.

علامه جعفرى در بعد دوم به طرح پرسشى دیگر مى‏پردازد و آن، این که آیا انسان‏ها آزادند که در همه عمر در حال پذیرش یک عقیده و طرد دیگر عقاید به سر برند؟ از نظر وى، اکثر افراد در طول زندگى خود کم‏تر اعتقادات خود را تغییر مى‏دهند، اما به طور کلى پاسخ این پرسش هم مثبت است. حتى گاهى این تغییر در عقیده اگر در حقایق متعالى و برتر ریشه داشته باشد، نشانه رشد روحى فرد است، از این رو بُعدى مثبت و ارزشى مى‏یابد و از آن جا که با خردورزى و منطق سلیم همراه شده، در مسیر حیات معقول است.

بُعد سوم در تبیین آزادى عقیده، درباره حقایقى است که آدمى به عنوان اعتقاد برمى‏گزیند. این حقایق در پنج موضوع منحصر است:

1 - حقایقى درباره اجزایى از جهان هستى، نظیر قانونمندى همه اجزاى جهان آفرینش؛

2 - حقایق مربوط به کل هستى، همانند هدف‏دارى جهان آفرینش؛

3 - حقایق مربوط به اجزایى از انسان، آن چنان که هست، مانند شناسایى اجزاى بدن؛

4 - حقایق مربوط به کل موجودیت آدمى، آن چنان که هست (فردى و اجتماعى) و قرار گرفتن او در امتداد زمان، نظیر این‏که انسان قابلیت ترقى و اعتلا را دارد .

5 - حقایقى درباره بایستگى‏ها و شایستگى‏هاى آدمى، همانند این‏که انسان با تهذیب نفس مى‏تواند از نظر معنوى اعتلا بیابد.

از آن جا که موجودیت انسان بدون اعتقادات یاد شده قابل تفسیر نیست، از این رو نباید با تمسک به آزادى عقیده بى‏اعتنایى به حقایق مذکور را تجویز کرد، زیرا در این صورت زندگى آدمى پوچ و غیر قابل تفسیر خواهد شد.24 این تفسیر از بحث، نشان‏دهنده این است که آزادى عقیده در اندیشه علامه جعفرى مطلق نیست. بنابراین مى‏توان گفت آزادى معقول در عقیده نه تنها مجاز، بلکه لازمه زندگى آدمى است و از سویى آزادى نامعقول در عقیده، مجاز شمرده نمى‏شود.

ب) آزادى اندیشه:

علامه محمد تقى جعفرى آزادى اندیشه را بحثى بومى و از ویژگى‏هاى اساسى دین اسلام تلقى مى‏کند. دلیل این مدعا به نوشته خود ایشان، وجود آیات فراوان در قرآن است که انسان را به تفکر و تعقل درباره واقعیات عالم هستى فرمان مى‏دهد. گفتنى است آزادى اندیشه در شمار ابزار ضرورى و واجبى است که یک انسان بایستى از آن بهره گیرد. وى بر این باور است که «اگر تفکر در مورد واقعیات مربوط به انسان و جهان، آزاد نمى‏بود هرگز خداوند دستور اندیشیدن درباره آنها را نمى‏داد».25

آزادى اندیشه

/ 0 نظر / 5 بازدید