آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی

آزادی سیاسی از گفتمانهای پراهمیتی است که دانشوران در همه عصرها و دوره‌ها به آن توجه کرده‌اند. در روزگار ما نیز فیلسوفان سیاست و اندیشه ورزان به ژرف کاوی در این مقوله پرداخته و آرای گوناگونی ارائه کرده‌اند. از جمله آنها دو اندیشمند برجسته اسلامی آیت الله مطهری و بهشتی هستند که نگرگاه ایشان بسیار راهگشاست.

کتاب "آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی" تالیف شریف لک زایی، در پی تبیین، تحلیل و مقایسه اندیشه سیاسی آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی درباره موضوع آزادی سیاسی است. پرسش اساسی این پژوهش، چیستی آزادی سیاسی در اندیشه آیه الله بهشتی و مطهری و مقایسه دیدگاه هایشان است. تمام پژوهش بر این پیش فرض استوار است که انسان براساس نظام توحیدی و مذهب تشیع، آزاد، مختار، صاحب اراده و انتخابگر آفریده شده است و بر این اساس، آزادی و صاحب اختیار بودن انسان، با توجه به اینکه آزادی گوهر آدمی است، مفید بوده و نیز حکومتهای استبدادی در نظام توحیدی مطرود است.

این پژوهش در چهار فصل سامان یافته است. در فصل نخست با عنوان "مفاهیم و چهارچوب های نظری" درباره برخی مفاهیم نظیر آزادی و آزادی سیاسی به تفصیل بحث شده و چارچوب نظری نیز پس از مفاهیم آمده است.

در فصل دوم "ساز و کارهای آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله بهشتی" و اندیشه سیاسی وی راجع به آزادی سیاسی مطرح شده است. دراین فصل ضمن ارائه تعریفی از ایشان درباره آزادی، به ساز و کارها و انواع آزادی سیاسی از نگاه ایشان اشاره شده است.

فصل سوم با عنوان "ساز و کارهای آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری" عهده دار طرح این بحث از نگاه استاد شهید مطهری است و به صورت مبسوط آرا و نظریات ایشان در این باره ذکر شده است.

فصل آخر کتاب نیز به مقایسه اندیشه استاد مطهری و شهید بهشتی درباره آزادی سیاسی و بیان نکات افتراق و اشتراک اندیشه آنان و بیان یافته‌های پژوهش حاضر و نیز نتیجه گیری و جمع بندی می‌پردازد.

کتاب "آزادی سیاسی در اندیشه آیت الله مطهری و آیت الله بهشتی" در 164 صفحه از سوی انتشارات بوستان کتاب قم منتشر شده است.‏

نویسنده: رضا جاودان

منبع: روزنامه رسالت، 24 مهر 1390.

/ 1 نظر / 17 بازدید
یک وبلاگنویس

سلام دوست گرامی ، با یک مطلب جدید بروز هستم ، اگر فرصت داشتید خوشحال می شوم سری بزنید . پیروز باشید