پایداری در فضای تکثر سلایق: یادداشتی برای جام جم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نویسنده: دکتر شریف لک زایی*

پایداری و انتشار مداوم یک نشریه آن هم از نوع روزنامه در این مرز و بوم بسیار مغتنم است؛ اگرچه مشی و مطالب آن با سلیقه مخاطبان و جریان جاری حیات اجتماعی هم متفاوت باشد. از این رو باید در علل و بایسته های تداوم و حضور موثر یک نشریه و روزنامه در فضای پرتکثر و پرسلیقه مخاطبان تامل و اندیشه کرد که ارتباط با مخاطبان و جستجو در میزان رضایتمندی و توجه به علایق آنان می تواند در این زمینه مفید باشد.

آنچه موردنظر است توجه به بایسته های پژوهشی است که در حوزه اندیشه سیاسی و دانش سیاسی جای می گیرد و طبعا مخاطبان خاصی می یابد. توجه به این موضوع می تواند در ارتقای سطح دانش عمومی سیاسی مخاطبان نقش ایفا کند و نیز متخصصان را نسبت به مسائل جاری و فکری جامعه حساس تر و پرمسئولیت تر کند و مشارکت جدی تر آنان را بطلبد.

این موضوع با ورود جدی مدیران روزنامه به موضوعات جدید ممکن می شود و طبعا هر چه بروز و ظهور دیدگاه ها و سلایق متفاوت در موضوعات مورد بحث ممکن شود، می تواند بر رونق اندیشه و دانش ساکنان این مرزوبوم بیفزاید و ادامه حیات یک روزنامه را موجب شود.

در هر حال همچنان که جام جم ممهور به چهار هزارمین شماره خود می شود امیدوارم حیاتی بیش از این بیابد و توجه خود را به نقد آنچه در سازمان صداوسیما می گذرد نیز معطوف دارد و در این میان تاکید بر حضور سلایق مختلف چه در این روزنامه و چه در صداوسیما از یاد نرود.
    
*عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
یادداشتی به مناسبت چهارهزارمین شماره روزنامه جام جم

28 خرداد 1393.

/ 0 نظر / 7 بازدید